முட்டி தம் பிரியாணி [ Lunch ]
கோழி+பொரித்த முட்டை+களியாக் கறி + தயிர் சம்பல் + மாங்காய் பச்சடி

Price : Rs 1000/- + Rs 50/- = Rs 1050/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 11.00 AM – 2.00 PM

Mob# 077 114 5502

தம் பரோட்டா :
நான்கு பரோட்ட + இறைச்சி + கோழி + பாபத் – முள்ளு + மூளை MIX கறி

Price – Rs 900/= + Rs 50 = Rs 950/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

கிழி பரோட்டா

Price : Rs 500/= + Rs 50/- = Rs 550/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

6 Pcs கிழங்குகள்

Price : Rs 200/- [ Per Person ] + Rs 50/- = Rs 250/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM [Friday Closed]

Mob# 077 114 5502

6 Pcs கிழங்குகளுடன், பாபத் கறி

Price : Rs 250/- [ Per Person ] + Rs 50/- = Rs 300/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM [Friday Closed]

Mob# 077 114 5502

2 Pcs அப்பம்

Price : Rs 60/- [ Per Person ]

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 5.30.00 AM – 7.30 AM

Mob# 077 114 5502

சுட்ட முழுக் கோழி செட் + 4 பரோட்டா

Price : Rs 1900/- + Rs 50/- = Rs 1950/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

சுட்ட அரைக் கோழி செட் + 2பரோட்டா

Price : Rs 1000/- + Rs 50/- = Rs 1050/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

சுட்ட இறைச்சி

Price : Rs 400/- + Rs 50/- = Rs 450/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

சுட்ட மீன் – மீனின் அளவிற்கேற்ப விலைகள் மாறும்

Price : From Rs 300/-

Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Time: 4.00 PM – 8.00 PM

Mob# 077 114 5502

Beef / Chicken Koththu

Normal – Rs 675/- + Rs 50/- = RS 725/-

Full – Rs 775/- + Rs 50/- = RS 825/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

Beef / Chicken Fried Rice

Normal – Rs 725/- + Rs 50/- = RS 775/-

Full – Rs 825/- + Rs 50/- = RS 875/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

BEEF / CHICKEN DOLPHIN Koththu

Normal – Rs 725/- + Rs 50/- = RS 775/-

Full – Rs 825/- + Rs 50/- = RS 875/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

BEEF / CHICKEN PASTA

Normal – Rs 925/- + Rs 50/- = RS 975/-

Full – Rs 725/- + Rs 50/- = RS 775/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

BEEF / CHICKEN NOODLES Koththu

Normal – Rs 825/- + Rs 50/- = RS 875/-

Full – Rs 725/- + Rs 50/- = RS 775/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

BEEF / CHICKEN (IDIYAPPAM) String Hoppers & Rice

Normal – Rs1025/- + Rs 50/- = RS 1075/-

Full – Rs 825/- + Rs 50/- = RS 875/-

Time: 4.00 PM – 8.00 PM
Delivery Fee: Rs 50/- Eravur

Mob# 077 114 5502

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts