தோற்றம் : 29.04.1991

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

  • ஜனாப்.என்.எம்.எம்.அலிவா                   29.04.1991 – 29.03.1994
  • ஜனாப். ஏ.அப்துல் மஜீத்

Related Posts