ஸ்தாபகர் : ஜனாப். எம்.ஏ.சீ.ஏ. றகுமான்

தோற்றம் : 15.03.1973

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

 • ஜனாப்.எம்.எச்.ஏ. செய்னுலாப்தீன்                  15.03.1973 – 31.05.1982
 • ஜனாப். யூ.எல். ஆதம்லெப்பை             01.06.1982 – 31.01.1990
 • ஜனாப். என்.எல்.எம்.அஜ்வத் (பதில் அதிபர்) 01.02.1990 – 25.05.1992
 • ஜனாப். ஏ.எஸ். இஸ்ஸதீன்                                 27.05.1992 –

Information At a Glance


 • Address: LADIES MARKET RAOD, ERAVUR-02A
 • District: Batticaloa
 • Province: Eastern
 • Education Zone: Batticaloa Central
 • Education Divison: Eravur Town
 • School level: Prov.
 • Year Span: G6-13
 • Total student: 882
 • Total male student From G1-5: 0
 • Total female student From G1-5: 0
 • Total student From G1-5: 0
 • Total male student From G6-11: 396
 • Total female student From G6-11: 384
 • Total student From G6-11: 780
 • Total male student in A/L: 43
 • Total female student in A/L: 59
 • Total student in A/L: 102
 • Total Special male student: 0
 • Total Special female student: 0
 • Total Special student: 0
 • Total male student: 439
 • Total female student: 443
 • Total student: 882

Conduct No –  0652 240 186

Related Posts