ஸ்தாபகர் : முன்னாள் பிரதியமைச்சர் மர்ஹூம் டாக்டர் பரீட் மீராலெப்பை

தோற்றம் : 12.05.1981

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

  • ஜனாப். ஐ.எல்.எம். ஹனீபா                                12.05.1981  –  31.12.1990
  • ஜனாப். எம்.எம். அப்துல் காதர்             01.01.1990  –  09.04.1991
  • ஜனாப். எம். எஸ். அபூபக்கர்                              10.04.1991  –  03.10.1994
  • மர்ஹூம் ஏ.டபில்யூ.எம். இப்ராஹிம் 04.10.1994  –  29.03.1995
  • ஜனாப். எஸ்.டீ.ஏ. றஸாக்                        04.08.2000  –  31.08.2003
  • ஜனாப். எஸ்.எல்.எம். இப்ராஹிம்                     01.09.2003  –  16.01.2005
  • திருமதி. வஹியா அப்துல் காதர்                     17.01.2005

Related Posts