(மீராகேணி அல் அக்க்ஷா வித்தியாலயம்)

ஸ்தாபகர் : அல்ஹாஜ். ஏ.எச்.மாக்கான் மாக்கார் (முன்னால் சபாநாயகர்)

தோற்றம் : 1963.06.01

1997.12.13 அன்று மாக்கான் மாக்கார் வித்தியாலயம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

 • ஜனாப். வை.எம்.அப்துல் காதர் 1963.06.01 – 1965.01.31
 • ஜனாப். யூ.எல். அலியார் லெப்பை 1965.02.01 – 1967.08.31
 • ஜனாப் . எஸ். மீராலெப்பை 1967.09.01 – 1968.01.31
 • ஜனாப். எம்.எம். ஆதம் லெப்பை 1968.02.01 – 1970.06.09
 • ஜனாப். யூ.எல். அலியார் லெப்பை 1970.06.10 – 1972.01.31
 • ஜனாப். எம்.எச்.ஏ. செயினுலாப்தீன் 1972.02.01 – 1973.03.25
 • ஜனாப். எஸ்.ஏ.ஆர். ஸாஹிர் மௌலானா 1973.03.26 – 1977.01.31
 • ஜனாப். ஐ.எல்.எம். ஹனீஃபா 1977.02.01 – 1979.03.19
 • ஜனாப். யூ.எல். அலியார் லெப்பை 1979.03.20 – 1980.02.24
 • ஜனாப். ஏ.எச்.எம். ஹுஸைன் 1980.02.25 – 1990.12.31
 • ஜனாப். கே. காலிதீன் 1991.01.01 – 1991.04.08
 • ஜனாப்.யூ.எல். ஆதம் லெப்பை 1991.09.04 – 1991.11.14
 • ஜனாப். கே. காலிதீன் 1991.11.15 – 1994.03.29
 • ஜனாப்.என்.எம்.எம்.அலிவா 1994.03.30 –
 • ஜனாப். கே. காலிதீன்

புகைப்படத் தொகுப்புக்கள்

Related Posts