(ஓட்டுப்பள்ளி வித்தியாலயம்)

தோற்றம் : 30.01.1980

ஸ்தாபகர் : முன்னாள் பிரதியமைச்சர் மர்ஹூம் டாக்டர் பரீட் மீராலெப்பை

அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

  • ஜனாப். எஸ். எம். மீரா முஹைதீன்
  • ஜனாப். பீ. அலி முஹம்மத்
  • ஜனாப். ஏ.எம். ஜுனைத்

Related Posts