(மக்காமடி முஸ்லிம் அரசினர் பாடசாலை)

ஸ்தாபகர் : ஜனாப் எம்.ஏ.சீ.ஏ.றகுமான்

தோற்றம் :   01.04.1974

 அதிபர்களாக கடமையாற்றியோர்.

  • மர்ஹூம் எம்.எம். சாலி              01.04.1974 – 31.12.1974
  • மர்ஹூம் அலியார் லெப்பை               01.01.1975 – 20.03.1979
  • ஜனாப். ஐ.எல்.எம். ஹனிஃபா    21.03.1979 – 11.05.1981
  • மர்ஹூம். ஐ. எல். எம். யூசுஃப் (பதில் அதிபர்)           12.05.1981 – 14.02.1984
  • ஜனாப். எம்.எச்.ஏ.செய்னுலாப்தீன்      15.02.1984 – 24.08.1989
  • ஜனாப். ஏ. நூர் முஹம்மத்           25.08.1989 – 14.11.1991
  • ஜனாப். யூ.எல். ஆதம் லெப்பை             15.11.1991 – 05.02.1998
  • ஜனாப். எம்.எஸ். அபுல் ஹஸன்            06.02.1998 –

Related Posts