தோற்றம் 1916

அதிபர்களாக கடமையாறியோர்.

 • திருமதி. ஏ.எஸ்.பிள்ளை
 • திருமதி. ஏ. அருள்பிரகாசம்
 • திருமதி. எஸ். சின்னக்குட்டி
 • திருமதி. எச். தம்பிராசா
 • ஜனாபா. ஏ.பீ.எம். ஹுஸைன்
 • ஜனாப். யூ.எல். அலியார் லெப்பை
 • ஜனாப். யூ.எல்.தாவூத்
 • திருமதி. வேலுப்பிள்ளை
 • ஜனாப். யூ.எல். ஆதம் லெப்பை
 • ஜனாப். எம்.ஏ.சீ.ஏ. றகுமான்
 • ஜனாப். யூ.எல்.தாவூத்
 • ஜனாப்.எம்.எம். சாலீஹ்
 • ஜனாப். ஏ.எம். ஜெமீல் (பதில் அதிபர்)
 • ஜனாப். யூ.எச். முஹம்மட்
 • ஜனாப். எம்.எஸ்.அபுல் ஹஸன்
 • ஜனாப். யூ.எச். முஹம்மட்
 • ஜனாப். ஐ.எம். செய்னுலாப்டீன்
 • ஜனாபா. வஹியா.ஏ.காதர்
 • ஜனாப்.எச்.எம்.அலியார் (பதில் அதிபர்)
 • ஜனாப். எம்.ஜே. றஃபியுதீன்
 • ஜனாப்.என்.எம்.மஹாத்

Information At a Glance


 • Address: MAIN STREET, ERAVUR
 • District: Batticaloa
 • Province: Eastern
 • Education Zone: Batticaloa Central
 • Education Divison: Eravur Town
 • School level: Prov.
 • Year Span: G1-13
 • Total student: 638
 • Total male student From G1-5: 134
 • Total female student From G1-5: 166
 • Total student From G1-5: 300
 • Total male student From G6-11: 0
 • Total female student From G6-11: 224
 • Total student From G6-11: 224
 • Total male student in A/L: 0
 • Total female student in A/L: 114
 • Total student in A/L: 114
 • Total Special male student: 0
 • Total Special female student: 0
 • Total Special student: 0
 • Total male student: 134
 • Total female student: 504
 • Total student: 638

புகைப்படத் தொகுப்புக்கள்

Related Posts