தோற்றம் 1922.02.24

 • முதல் அதிபர் : திரு எம்.ஈ. ஆதி நாயகம் 1922.02.24 – 30.09.1922
 • அதிபர் : திரு. சீ. வீ. செல்லப்பா 1922.10.01 – 1924.08.15
 • அதிபர் : திரு. கே. பூபாலப்பிள்ளை 1924.08.16 – 1929.03.06
 • அதிபர். திரு. எஸ்.எஸ். நாகப்பர் 1929.03.07 – 1930.09.30
 • அதிபர் : திரு.ஈ.எஸ். செல்வ நாயகம் 1930.10.01 – 1933.03.10
 • அதிபர் : திரு எஸ்.பி.கந்தைய்யா 1933.03.11 – 1938.04.30
 • அதிபர் : திரு. கே. சோகலிங்கம் 1938.05.01 – 1941.11.02
 • அதிபர் : திரு. என்.சீ. ராமமூர்த்தி 1941.11.03 – 1950.10.16
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஏ.டபிள்யூ . முஹம்மட் 1950.10.17 – 1951.04.30
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஏ.எம். இப்ராஹிம் 1951.05.01 – 1954.12.31
 • அதிபர் : திரு. இளையதம்பி  1955.01.01 – 1955.01.05
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.ஐ.எம். சரீஃப் 1957.01.06 – 1958.06.15
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஜே.எம்.எம். அப்துல் காதர் 1958.06.16 – 1962.12.31
 • அதிபர் : ஜனாப் : முஹம்மத் தம்பி 1963.01.01 – 1963.04.30
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.கே.எம்.இஸ்மாயில் 1963.05.01 – 1967.12.31
 • அதிபர் : ஜனாப் : எஸ்.ஆதம் லெப்பை 1968.01.01 – 1969.07.17
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.எம். இப்ரா லெப்பை 1969.07.18 – 1970.03.08
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.எச்.ஏ. செய்னுலாப்தீன் 1970.03.09 – 1971.07.31
 • அதிபர் : ஜனாப் : அபூ சாலிஹ் 1971.08.01 – 1972.04.30
 •  அதிபர் : ஜனாப் : சீ. முஹம்மது லெப்பை 1972.05.01 – 1974.12.31
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.எம். சாலிஹ் 1975.01.01 – 1975.05.20
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஏ.எம்.ஹனீஃபா 1975.05.21 – 1977.09.26
 • அதிபர் : ஜனாப் :எம்.ஐ.ஏ றஸாக் 1977.09.27 – 1978.01.17
 • அதிபர் : ஜனாப் : சீ. முஹம்மது லெப்பை 1978.01.18 – 1979.03.14
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஏ.எம்.ஹனீஃபா 1989.03.15 – 1995.09.05
 • அதிபர் : ஜனாப் : எம்.எஸ்.ஜுனைதீன் 1995.09.06 – 1996.06.02
 • அதிபர் : ஜனாப் : ஏ.சீ. எம்.சயீட் 1996.06.03 –
 • அதிபர் : ஜனாபா : வஹியா .ஏ.காதர்
 • அதிபர் : ஜனாப் : எஸ்.எம்.நவாஸ்

புகைப்படத் தொகுப்புக்கள்

Related Posts