புன்னக்குடா கடற் கரைஏறாவூர்

மௌலானா வாவிக்கரைப் பூங்கா – ஏறாவூர்.

யாட் வாவிக்கரைப் பூங்கா – ஏறாவூர்

ஷெய்னுலாப்தீன் வாவிக்கரைப் பூங்கா – ஏறாவூர்

சவுக்கடி கடற்கரை – ஏறாவூர்

ஏறாவூர் வாவி

Related Posts