பெயர் : எம்.எஸ்.எம். இப்ராஹிம்

விலாசம் : வாளியப்பா ஜும்ஆ மஸ்ஜித், தைக்கா வீதி, ஏறாவூர் – 01 / 3 வது குறுக்குத் தெரு, காயர் வீதி, ஏறாவூர் – 02 A

தொலைபேசி இல : 077 5382 737

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 190 , ஏறாவூர் 01 / 191 A , ஏறாவூர் 02 A

எம்.எஸ்.எம். இப்ராஹிம்

பெயர் : ஏ. அமீன்

விலாசம் : ஏறாவூர் – 02 C / ஏறாவூர் – கிராம நீதி மன்ற வீதி,ஏறாவூர் – 06 A

தொலைபேசி இல :

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 191 C , ஏறாவூர் 02 C / 192 C , ஏறாவூர் 06 A

பெயர் : யூ . எல். ஷாஹிர் ஹுஸைன்

விலாசம் : 56, கிராம நீதி மன்ற வீதி, ஏறாவூர் – 01 A / கிராம நீதி மன்ற வீதி,ஏறாவூர் – 06 A

தொலைபேசி இல : 077 0162 008

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 190 A , ஏறாவூர் 01A / 192 , ஏறாவூர் 03

யூ . எல். ஷாஹிர் ஹுஸைன்

பெயர் : டீ . எம். சப்ரி

விலாசம் : பெண் சந்தை வீதி, 7வது குறுக்குத் தெரு, ஏறாவூர் – 01 B / RDS வீதி, மிச்நகர், ஏறாவூர்

தொலைபேசி இல : 077 1989 465

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 190 B ஏறாவூர் 01 B / 193 B , மிச்நகர்

டீ . எம். சப்ரி

பெயர் : ஏ.ஆர். எஃப் . ஷிராஸ்

விலாசம் : காட்டுப்பள்ளி புதிய வீதி, ஏறாவூர் – 02

தொலைபேசி இல :076 1567 464

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 191 ஏறாவூர் 02

ஏ.ஆர். எஃப் . ஷிராஸ்

பெயர் : எம். ஏ. ஜஃபரல் அஷ்கான்

விலாசம் : நஜாத் பேக்கரிச் சந்தி, ஆலையடி வீதி, ஏறாவூர் – 02 B / நிலா செவன அலுவலகம் , ஸக்காத் கிராமம், மீராகேணி, ஏறாவூர்

தொலைபேசி இல : 077 5382 737 / 077 7727 782

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 191 B , ஏறாவூர் 02 B / 193 A , மீராகேணி

எம். ஏ. ஜஃபரல் அஷ்கான்

பெயர் : எம். வை. ஏ. அஸ்லம்

விலாசம் :புகையிரத வீதி, ஏறாவூர் – 03 A / ஓட்டுப்பள்ளி வீதி, ஏறாவூர் – 06 /

தொலைபேசி இல : 076 2602 126

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 192 ஏறாவூர் 03 / 192 A ஏறாவூர் 06 / 192 B, ஏறாவூர் – 03 A

எம். வை. ஏ. அஸ்லம்

பெயர் : எம். எம். ஏ. ஷாஃபீ

விலாசம் : காதியார் குறுக்கு வீதி, ஏறாவூர் – 06 D / அக்பர் பள்ளி வீதி, ஐயங்கேணி, ஏறாவூர்

தொலைபேசி இல : 077 6789 289 / 070 7727 282

கிராம சேவையாளர் பிரிவு : 192 D ஏறாவூர் 06 D / 193 D , ஐயங்கேணி (முஸ்லிம்)

எம். எம். ஏ. ஷாஃபீ

Related Posts