ஏறாவூர், பிரதான வீதி – புதிய சந்தை முன்பாக (Near Gargils Food City)
# ஆட்டோ சாரதிகளின்
பெயர்கள் 
ஆட்டோ இல தொலைபேசி இல
1 எம்.ஐ.நாஸர் ABD – 7189 075 757 5304
2 பீ.கே.முபீன் YY – 1058 077 035 7734
3 எஸ்.றஸாக் AAU – 6419 075 726 6399
4 எம்.எஸ்.முனாஸ் QT – 5057 077 934 5764
5 எஸ்.டீ.எம். ஹுஸைன் AAE – 5933 077 373 8951
6 எஸ்.ஸஜாத் YI – 6167 075 818 3047
7 கே.ஜவ்பர் QN – 3349 077 180 3303
8 கே.எம்.றஹீம் YS – 1028 077 911 1741
9 யூ.எல்.அக்பர் HJ – 0232 077 467 2828
10 எம்.இஸ்மாயீல் AAB – 6319 077 809 2192
11 ஆர்.எம்.ஏ.குத்தூஸ் AAX – 7771 075 668 732
12 எம்.ஐ.நாஸர் AAX – 9355 077 714 5006
13 ஏ.சாஜகான் AAY – 7884 076 250 5008

Related Posts