# ஆட்டோ சாரதிகளின்
பெயர்கள் 
ஆட்டோ இல தொலைபேசி இல
1 யூ.எல்.அதீஸ் AAQ – 3680 077 175 9183
2 பீ.கே. சபீக் YB – 6019 076 833 0155
3 ஏ. அன்பர் ABC – 3690 077 439 3132
4 கே. ஃபைசுல் 201 – 6014 077 935 6118
5 ஏ. தௌஃபீக்  ABJ – 4703 077 978 3226
6 எம். யூஸுப் YH – 9530 076 465 6853
7 பீ. எல். எம். சரீவு 201 – 6303 076 757 5856
8 எச். எம். ஜௌபர் GS – 5304 077 286 0744
9 எஸ். எம். யாஸீன் பாபா 200 – 6000 077 105 2029
10 ஆர். நஷீர் YH  –  0744 077 726 1512
11 எம்.எச்.எம். பாறூக் AAQ – 9240 077 694 3838
12 ஏ. எல். சமீம் AAY – 0272 077 132 3453

Related Posts