ஏறாவூர், பிரதான வீதி – நகர சபைக்கு முன்பாக 
# ஆட்டோ சாரதிகளின் பெயர்கள் ஆட்டோ இல தொலைபேசி இல
1 ஏ.ஏ. கபூர் AAB – 5019 077 331 2223
2 ஏ.றகுமான் 202 – 4105 077 935 4541
3 ஏ.எச். ஹுஸைன் YN – 3634 077 150 3853
4 எஸ். முபாறக் QX – 0976 077 991 0169
5 எம்.எச்.ஜனூஸ் ABM – 3143 075 706 6746
6 எஸ்.நஸீர் QU – 6743 077 977 5088
7 ஏ.எம்.நிஸார் AAP – 8618 077 479 5838
8 எஸ்.எல்.ஈஸா லெப்பை GB – 0366 077 742 6378
9 எம்.ஐ.அமீர் AAC – 7008 077 807 5473
10 எம்.பைஸல் YQ – 9160 077 438 4162

Related Posts