ஏறாவூர், பிரதான வீதி – எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் முன்பாக
# ஆட்டோ சாரதிகளின்
பெயர்கள் 
ஆட்டோ இல தொலைபேசி இல
1 எஸ்.எம்.தாஹிர் YS – 1134 075 289 8210
2 எம்.ஏ.ஏ.ஸலாம் AAI – 0710 077 963 9802
3 எச்.எம்.ஏ.ஹமீத் QA – 7666 077 422 0850
4 ஐ. றிபாய்தீன் YK – 5338 077 544 8951
5 ஐ. வுஹார்தீன் QI – 6803 077 446 4024
6 எஸ்.எம்.ஜமால்தீன் JH – 1438 077 502 1210
7 எஸ்.எல்.எம்.ஆரிப் YR – 0304 076 926 5949
8 பீ.கே.கச்சி முஹம்மத் ABQ – 1850 077 934 9818
9 ஏ.எச்.எம்.தாஹிர் QB – 5486 077 180 3270
10 எம்.அனஸ் 17 – 8311 077 532 6506
11 எம்.எஸ்.தாஜுதீன் AAV – 8079 075 074 0215

Related Posts