சமகாலப் பிரசினைகளுடன் தொடர்புபட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாக ஓய்வுபெற்ற அதிபர் ஜனாப். எஸ்.எச்.றிபாய்தீன், ஜனாப். முஹம்மத் பஸ்லுல்லாஹ், ஜனாப். எச்.எம்.எம்.றஷீம் (கிழக்குப் பல்கலைக் கழகம்) மற்றும் ஜனாப். வை.எம்.அம்மார் (ஒளிப்பதிவு) ஆகியோர் ஏறாவூரிலுள்ள சமூக ஆர்வலர்களுடனான கலந்துரையாடல் வீடியோக்களை கீழ் வரும் Link களில் பார்வையிட முடியும்.

Related Posts