************************************************************
இலங்கை நிருவாக சேவை உத்தியோகத்தர்கள்
SLAS

Alhaj. Abdul Majeed
Retired

Al Haj. Mohame Yoosuf
Retired

Mr.SH.Musammil

Mrs. MS.Nihara Mowjood

Mr.MLM.Anvar Ali

Mr.SM.Al Ameen

Mr.Noordeen Mohamed Nowfees

Mr.MR.Siyahul Haq

Mr. I.Mohamed Rikas

Mr. JM. Al Ameen

Mrs.AF.Jumana Rizwan

Mrs. C. Rameesa

Mr.MT.Izzath Thahir

********************************************************************************************************

மருத்துவ அதிகாரிகள் – ஏறாவூர்

Dr. HM.Tharique

Dr. Ahmed Iqbal

Dr. KMM.Faleel

Dr.Fathima Cader Beewi

Dr. Thahira Safiuddin

Marhoom Dr. Marsooka

Dr.M.Mowjoodh

Dr. MM.Suhail

Dr.Jaleela Muzammil

Dr.MBM.Ashique

Dr. Shafira Wazeem

Dr.Mohamed Firnas

Dr.RM. Rayis

Dr.RM. Raeefaa

Dr.Fathima Fajriya

Dr. KM.Moahmed Irfan

Dr. Fathima Rushthaa

Dr.RM. Razim

Dr.Mohamed Firnas

Dr. F.Hushna

Dr.Hushniya

Dr. RF.Rifka

Dr.M.Safir

Dr.M.Sajeer

Dr. Fathima Munawwara

Dr. Hannan Safraaz

Dr. Fathima Firthousiya

************************************************************************************************

இலங்கை பொறியியலாளர் சேவை உத்தியோகத்தர்கள் – ஏறாவூர்

Eng. SL. Kalideen

Eng. Mohamed Safiuddin

Eng. Hakkeem Ali Mohamed (SLEng.S)

Eng. Mohamed Firthouse

Eng. Mohamed Rikkas

Eng.Mohamed Safras

Eng. Mohamed Ijas

Eng. Mohamed Safra

Eng. H.Mohamed Rizvi

***********************************************************************************************************

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை உத்தியோகத்தர்கள் SLPS

Alhaj. MIA. Wahabdeen (Director General) (SLPS)

Mr.MIM.Mansoor (Director General) (SLPS)

Mrs. Hansul Shihaana

**************************************************************************************************

இலங்கை கல்வியலாளர் சேவை விரிவுரையாளர்கள்

Mr.MI.Farooq

Mr.MC.Junaid

Mr.A.Riyas

Alhaj.MLA.Wajid

Mr.M.Hameed

************************************************************************************************

இலங்கை கல்வி நிருவாக சேவை உத்தியோகத்தர்கள் SLEAS

Alhaj. UL.Jainudeen

Alhaj. UH. Mohamed

Alhaj. AS.Izzadeen

MJF. Rifka

Mr.MM.Ramees

Mr. Mohamed Mafasdeen

Mr. Seiyed Ahamed

*********************************************************************************************

இலங்கை கணக்காளர் சேவை உத்தியோகத்தர்கள்

Alhaj. Mohamed Basheer (SLA/C. S)

Alhaj. SH.Nawfeek (SLA/C. S)

Mrs. RF. Bushra (SLA/C. S)

************************************************************************************************

இலங்கை சுங்க உத்தியோகத்தர்கள்

Mr. Saleem

*************************************************************************************************

பல்கலைகழக விரிவுரையாளர்கள்

Alhaj. Mohamed Ameerdeen

Mr. Jawfar Hussain

Mr. Fousul Hafees

Mr. MIM.Thalib

Mr. HM. Hilmy

***********************************************************************************

இலங்கை இறைவரி உத்தியோகத்தர்கள்

Mr. Mohamed Thahir

Mr. M.Fameer

Related Posts